LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải sinh hoạt - công nghiệp Xử lý khí thải, bụi và mùi, tư vấn môi trường cho các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh

 1. Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (tiếng Anh: EIA) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó
Căn cứ để thực hiện việc báo cáo đánh giá tác động môi trường :
• Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015
• Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015
• Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

2. Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
• Dự án chưa đi vào xây dựng và hoạt động
• Các đối tượng quy định tại phụ lục II nghị định số 18/2015/NĐ-CP

3. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Theo khoản 1 điều 14 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định, thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định như sau:
a) Bộ tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án quy định tại phụ lục III nghị định này.
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình, trừ các dự án quy định tại phụ lục III nghị định này.
4. Quy trình thực hiện Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
• Bước 1: Thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu từ dự án.
• Bước 2: Lấy mẫu không khí, nước mặt, nước ngầm khu vực dự án để phân tích.
• Bước 3: Tổ thức tham vấn ý kiến của UBND xã nơi thực hiện dự án.
• Bước 4: Viết hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường
• Bước 5: Gửi chủ dự án xem bản thảo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, chỉnh sửa theo yêu cầu, hoàn thiện trình chủ dự án ký duyệt.
• Bước 6: Nộp cơ quan thẩm định (Bộ TNMT hoặc Sở TNMT)
• Bước 7: Lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước hội đồng, lấy ý kiến chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
• Bước 8: Bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng.
• Bước 9: In ấn, hoàn thiện, trình khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định.
• Bước 10: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định, bàn giao cho khách hàng.
Lưu ý: Tổng thời gian thực hiện trung bình là 50 - 60 ngày làm việc tùy dự án, không tính thời gian khách hàng cung cấp tài liệu, đọc và ký văn bản.

" Với những kinh nghiệm và bài học thực tiễn quý báu đúc rút trong suốt những năm qua - độ tuổi của sự chín chắn và sức sống dẻo dai, mãnh liệt Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Gia Định hôm nay đã kế tục sự nghiệp và phát huy truyền thống vẻ vang của Gia Định xưa. "

Bạn cần xử lý nước thải?

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải, khí thải.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên bao gồm các Thạc sĩ, Kỹ sư có nhiều kinh nghiệm tâm huyết với nghề.

Khách Hàng Gia Dinh Entech